Rossola Bianca

 (druesort)
Italiensk synonym.
Se Trebbiano.