Raboso Friularo

 (druesort)
Italiensk synonym.
Se Raboso.