Muscat Gordo Blanco

 (druesort)
Australsk synonym.